Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO  dla pozyskanych danych w BORIM Sp. z o.o. 

Od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Niniejszym, przekazujemy informację, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane od dnia 25 maja 2018 roku.

Informuję, że: 

1)               Administratorem Państwa danych osobowych jest BORIM Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Bielskiej 50, zwany dalej „Spółka”.

 

2)               Spółka będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia lub wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę.

 

3)               Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

 

4)               Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych osobowych jest:

Zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

Wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowaniadanymi na potrzeby wykonania zawartej umowy BORIM Sp. z o.o. lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

Wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust.1 lit. c) RODO.

Uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

5)               Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

                                           W celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą

Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażania zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

W celu przygotowania wstępnej kalkulacji i warunków umowy BORIM Sp. z o.o., analizy możliwości jej zawarcia, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem lub wykonywaniem, w tym poprzez budowanie Państwa profilu, analizowanie go i tworzenie prognoz, a następnie – w razie zawarcia Umowy BORIM Sp. z o.o. – w celu jej wykonania, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz zawarcia umów towarzyszących np. umowa nabycia zbiornika, umów zabezpieczających wierzytelności Spółki, a także w celu umożliwienia korzystania, zarządzania uprawnieniami i dostępem w ramach usług BORIM Sp. z o.o.- na podstawie wymogów kontraktowych, bądź na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

W celu przestrzegania przez BORIM Sp. z o.o. przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuoraz przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych.

W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy BORIM Sp. z o.o., w celu marketingu produktów i usług Spółki w okresie obowiązywania umowy, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

W celu obsługi zapytań kierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

6)                 Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

                                  Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, 

Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

 

7)                 Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostęniane innym niż BORIM Sp. z o.o. podmiotom, tj:

                                 W celach skarbowo podatkowych podmiotom ustawowo upoważnionym.

Podmiotom świadczacym usługi na rzecz BORIM Sp. z o.o. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

   Innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

 

8)                 Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez BORIM Sp. z o.o. opierać się będzie na zasadzie dobrowolności.

 

9)                 Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali np. zawarcie umowy handlowej, realizację transakcji handlowych, możliwość korzystania z Portalu Klienta.

 

10)              Przysługiwać Państwu będzie prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

 

11)              BORIM Sp. z o.o. nie jest obowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych - wskazanie w Art. 37 RODO.

 

12)              Kontakt z Administratorem BORIM Sp. z o.o. w sprawie przetwarzania danych osobowych 

jest:

                                 Adres 43-200 Pszczyna ul. Bielska 50

                                 Telefon 32 4470839 wewnętrzny 3

                                 Adres e-mail: rodo@borim.pl

 

13)              W przypadku udostępnienia przez Państwa, Spółce BORIM danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych  lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę), prosimy o poinformowanie tych osób:

O zakresie danych osobowych dotyczacych tych osób, a przekazanych BORIM Sp. z o.o. ,

O tym, że BORIM Sp. z o.o. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

                                   O tym, że są Państwo żródłem, od którego BORIM Sp. z o.o. pozyskała ich dane.

Z poważaniem

 

Borkowy Katarzyna

Przedstawiciel Administratora RODO